Nhân sự

15:33 29/10/2018

VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Lan
Điện thoại: 0903.337.920
Email: nhantainhi@gmail.com

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Phạm Văn Liêm
Điện thoại: 0904348004
Email: nguyenvanliem14111952 @gmail.com


PGS.TS. Nguyễn Văn Viết
Điện thoại: 0913375807

Email:


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88