Khoa cơ bản

22:35 01/10/2018

KHOA CƠ BẢN

----- o0o -----

Phụ trách Khoa: ThS. Đặng Đình Hạnh

Điện thoại: 0383. 535232 - Số máy lẻ: 108

Di động: 0983721076

Email: dinhhanh81@gmail.com


I. CHỨC NĂNG

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác giảng dạy, NCKH các môn Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở - nền tảng trong Nhà trường.

2. Định hướng giáo dục công tác chính trị, tư tưởng, thể chất cho HSSV; hỗ trợ công tác đào tạo với các Phòng, Viện.

3. Góp phần tham gia công tác khác của Nhà trường như: Tuyển sinh, nghiên cứu, hợp tác… phục vụ sự phát triển Nhà trường, Xã hội.

II. NHIỆM VỤ

- Giảng dạy, quản lý các vấn đề đào tạo cơ bản và đào tạo liên quan đến khoa học cơ bản.

- Nghiên cứu, biên soạn các đề tài, tài liệu khoa học và ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản.

- Nâng cao chất lượng giảng viên.

- Phối hợp xử lý những vấn đề về học vụ.

- Tham gia tuyển sinh.

- Xây dựng văn hóa công sở và văn hóa học đường.

- Phối hợp làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Giảng dạy, NCKH các môn khoa học cơ bản của các bậc học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo quy định chung.

TT

Bộ môn Khoa học Tự nhiên

Bộ môn Khoa học Xã hội

1.

Phương pháp tính

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1, 2

2.

Toán cao cấp A1, A2

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

3.

Toán cao cấp C1, C2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4.

Xác xuất thống kê

Pháp luật đại cương

5.

Quy hoạch tuyến tính

Chính trị

6.

Toán kinh tế

Giáo dục thể chất

7.

Toán kỹ thuật

Giáo dục quốc phòng

8.

Vật lý đại cương 1, 2

9.

Thí nghiệm Vậy lý
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88