Nhân sự khoa

23:11 07/10/2018

PHỤ TRÁCH KHOA

ThS. Đặng Đình Hạnh

Điện thoại: 0383. 535232 - 108

Di động: 0983.721.076
Email: hanhdang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách hoạt động chung của Khoa.

- Phụ trách: Xếp thời khoa biểu, Kiểm tra hồ sơ giảng viên, phân công đầu việc cho các giảng viên làm hành chinh.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của các môn khoa đảm nhiệm.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng và tài sản của Khoa.

- Đánh giá hiệu quả công việc, xếp loại giảng viên, cán bộ nhân viên của khoa hàng tháng.

- Giảng dạy các môn học: Toán cao cấp A1, A2, C1, C2, Xác suất và Thống kê, Toán kinh tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

GIÁO VỤ KHOA

CH. Nguyễn Thị Bích
Điện thoại: 0383. 535232 - 108.

Di động: 0982.894.531
Email: bichnguyen89@iuv.edu.vn.

Mảng công việc phụ trách:

- Giúp lãnh đạo khoa theo dõi công tác hành chính của Khoa.

- Giúp lãnh đạo Khoa theo dõi việc thực hiện công tác và quy chế làm việc của cán bộ, giảng viên trong Khoa.

- Trực hành chính , xử lý học vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách Khoa phân công .


GIẢNG VIÊN


ThS. Phan Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0989.202.021
Email: hienphan80@iuv.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

- G iảng dạy các môn học : Toán cao cấp A1, A2, A3, C1, C2, Hàm phức , Phương pháp tính.

- Thư ký hội đồng thi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.


ThS. Cao Thị Phương Nhung
Di động: 0916.699.604
Email: nhungcao@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn học của bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương,

- Dạy tiếng việt cho các lưu học sinh Lào.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.


ThS. Đặng Thị Hải Chung
Điện thoại: 0914.351.113
Email: chungdang@iuv.edu.vn
Mảng công việc:

- Giảng dạy các môn học: TA1, TA2, TA chuyên ngành Kế toán, Cơ khí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.ThS. Nguyễn Thị Bích
Di động: 0988.800.748
Email: bichnguyen88@iuv.edu.vn.

Mảng công việc:

- Giảng dạy các môn học: TA1, TA2, Tiếng anh chuyên ngành Điện, Cơ khí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công


ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại: 0979.609.871
Email: giangnguyen@iuv.edu.vn
Mảng công việc:

- Giảng dạy các môn học: ​TA1, TA2, Tiếng anh chuyên ngành Du Lịch, CNTT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.CN. Đoàn Anh Tuấn
Di động: 0948.833.838
Email: tuandoan@iuv.edu.vn.

Mảng công việc:

- Giảng dạy các môn học: Thể chất 1, Thể chất 2

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa phân công.


ThS. Nguyễn Duy Cường
Điện thoại: 0966.629289
Email: cuongduynguyen@iuv.vn
Mảng công việc:

- Giảng dạy các môn học: Vật lý 1, Vật lý 2, Thí nghiệm vật lý, Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88