DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

2022-07-21 14:59:04

TT

Họ tên

Chức vụ

1

TS. Trần Mạnh Hà

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng

2

ThS. Đặng Thị Hằng

- Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng

3

ThS. Lê Thị Bắc Hà

- Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng

4

PGS. TS Trần Anh Tuấn

- Thành viên

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Thành viên

6

ThS. Đặng Đình Hạnh

- Thành viên

7

ThS. Đào Thị Như Quỳnh

- Thành viên

8

ThS. Phùng Thị Thanh

- Thành viên

9

Phạm Thị Hồng Thanh

- Thành viên


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88