Hành chính - Nhân sự

17:08 26/09/2018

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính - Nhân sự có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu trong công tác điều hành hoạt động các lĩnh vực sau:

1. Công tác Tổ chức cán bộ

2. Công tác Hành chính Tổng hợp

3. Công tác Hành chính Quản trị.

4. Công tác Bảo vệ an ninh trật tự & vệ sinh môi trường.

III. NHIỆM VỤ

1. Công tác Tổ chức cán bộ:

- Xây dựng, cải tiến, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và một số công tác khác của các hội đồng Nhà trường.

- Quản lý đội ngũ CBCNV, giảng viên của Nhà trường (hồ sơ lý lịch, công việc, chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi...).

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng theo các giai đoạn nhằm đáp ứng đủ nhân lực để thực hiện các kế hoạch và chiến lược phát triển của Nhà trường...

- Thực hiện các thủ tục: Ký hợp đồng lao động ngắn hạn, hợp đồng thử việc, hợp đồng dài hạn; Thuyên chuyển công tác, thôi việc cho CBCNV...
- Thực hiện chế độ tiền lương; chế độ thai sản, ốm đau đối với CBCNV.

- Thực hiện thủ tục đóng BHXH, BHYT cho cán bộ mới được tuyển dụng theo quy định của nhà Trường và Nhà nước; theo dõi, cập nhật thông tin đóng BHXH; giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác BHXH cho người lao động...

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, bao gồm bình xét các danh hiệu thi đua cấp Trường và làm hồ sơ thủ tục đề nghị danh hiệu thi đua các cấp...

2. Công tác Hành chính Tổng hợp:

- Phòng Tổ chức – Hành chính là đầu mối, kết nối và điều phối các hoạt động chung của các đơn vị trong Trường để triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác, trực tiếp truyền đạt các Quyết định, Chỉ thị, Thông báo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Trường.
- Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Trường trình Ban Giám hiệu và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình và văn bản pháp luật.

3. Công tác Hành chính Quản trị:

- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh... thuộc phạm vi diện tích Nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của Trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc Trường quản lý.

- Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sữa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Trường.

- Lập kế hoạch kiểm kê, thanh lý, sữa chữa và mua sắm trang thiết bị, đảm bảo công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên toàn Trường.

- Thực hiện chức năng quản lý hệ thống điện.

- Thực hiện chức năng quản lý hệ thống cấp nước.

- Mua sắm các vật tư, thiết bị/sản phẩm/dịch vụ trong nước.

4. Công tác bảo vệ an ninh trật tự và vệ sinh môi trường:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các hoạt động của đơn vị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng chống cháy nổ của Trường.

- Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng, trong khu vực học tập, nơi làm việc, sân trường và các khu vực chưa xây dựng do Trường quản lý.

- Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn Trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88