Ban Giám hiệu

11:05 12/10/2018

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Mạnh Hà
Điện thoại: 0949232689

Email: hatran@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc: Công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, Công tác hành chính nhân sự; Công tác tài chính; Công tác tuyển sinh; Công tác hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác truyền thông; Công tác thanh tra, kiểm tra.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Trần Anh Tuấn

Điện thoại: 0987266567

Email: tuantran@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Trực trực tiếp quản lý, chỉ đạo các công tác: Công tác quản lý và hoạt động đào tạo; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác Học sinh sinh viên; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Khởi nghiệp sinh viên.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88