Ban Giám hiệu

11:05 12/10/2018

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Mạnh Hà

Điện thoại: 0949232689

Email: hatran@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc: Công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, Công tác hành chính nhân sự; Công tác tài chính; Công tác tuyển sinh; Công tác hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác truyền thông; Công tác thanh tra, kiểm tra.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88