NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

09:49 10/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Đặng Thị Hằng

ĐT: 02383 535 232, máy lẻ: 154;

Di động: 0918.381.888

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: - hangdang@iuv.edu.vn hoặc danghangcb@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

1. Phụ trách chung các công việc của Phòng

2. Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch phát triển và cập nhật chương trình đào tạo;

3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược tuyển sinh, đào tạo, quy hoạch tuyển sinh, đào tạo của Trường;

4. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo mới;

5. Xây dựng, tổ chức thực hiên và quản lý các văn bản về đào tạo;

6. Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo;

7. Xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch tuyển sinh hàng năm;

8. Tổ chức triển khai và kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục;

9. Phụ trách quản lý các lớp liên kết đào tạo ngoài trường, liên kết Thạc sỹ.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Lê Thị Thanh Huyền

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107;

Di động: 0834.589.689

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: huyenle@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

1. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và giúp Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo bậc đại học theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

2. Tham gia Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy và VLVH theo quy định của Bộ GD&ĐT;

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo trong và ngoài nước;

4. Triển khai thực hiện và giám sát kế hoạch đào tạo hàng năm, từng học kỳ và các hoạt động giáo dục khác. Xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho cán bộ, giảng viên để thực hiện thanh toán theo quy định;

5. Điều hành việc sử dụng giảng đường, phòng học;

6. Phụ trách tài khoản VPN và trang nghiệp vụ tuyển sinh.


CN. Trần Thị Bích Ngọc (Chuyên viên)

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107; 0911 167 068

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: ngoctran@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

1. Phối hợp với các khoa tổ chức, quản lý các kỳ thi giữa kỳ và kết thúc học phần;

2. Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh;

3. Cập nhật các thông tin, minh chứng phục vụ cho việc kiểm định chất lượng giáo dục;

4. Chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm cho các thi học kỳ và thi tuyển sinh.

Ths. Phan Thị Yến (Chuyên viên)

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107;

Di động: 0933.191.966

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: yenphan@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

1. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến sinh viên; Xử lý bảo lưu kết quả học tập, thôi học, chuyển trường, chuyển ngành, kỷ luật sinh viên, công nợ học phí;

2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, lưu trữ hồ sơ trúng tuyển của sinh viên;

3. Tiếp nhận và quản lý sinh viên trong học tập và rèn luyện theo Quy chế Công tác học sinh sinh viên;

4. Tổ chức, lập kế hoạch quản lý các lớp ngắn hạn Đào tạo cho doanh nghiệp, lớp An toàn lao động.

5. Tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ, lưu trữ các văn bản liên quan tới chương trình liên kết Thạc sỹ .

CN. Dương Tuấn Anh ( Chuyên viên)

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107;

Di động: 0972500007

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: anhduong@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

1. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, quy định học vụ;

2. Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi; theo dõi nề nếp học tập; công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học của sinh viên;

3. Tham gia công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chí về kiểm định chất lượng;

4. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên;

6. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên;

7. Làm việc với các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp để hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên.

CN. Nguyễn Thị Nhi (Chuyên viên)

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107;

Di động: 0979 507 951

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: nhinguyen@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

1. Quản lý kết quả học tập, chủ trì phối hợp tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;

2. Phụ trách hồ sơ xét duyệt thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên;

3. Cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận và các giấy tờ khác liên quan đến học tập của sinh viên;

4. Quản lý giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ học tập.

CN. Nguyễn Thị Hiền (Chuyên viên)

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107;

Di động: 0961 151 552

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: hiennguyen@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

1. In và quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

2. Cập nhật tất cả cơ sở dữ liệu liên quan của Phòng lên Website trường;

3. Theo dõi cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật các Văn bản, Quy định mới; Cập nhật thông tin tuyển sinh của Nhà trường lên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT.

4. Theo dõi, quản lý các tài khoản liên quan đến:

- Tài khoản Email của Trường: ​ congnghiepvinh@gmail.com

- Tài khoản hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học của Bộ giáo dục và đào tạo.

Website: http://hemis.moet.edu.vn /csdlqg/login

- Tài khoản Facebook: iuv.edu.vn@gmail.com

- Thông tin liên lạc với đầu mối Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM - IUH.

CN. Nguyễn Ngô Hưng ( Chuyên viên)

ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107;

Di động: 0915 377 773

ĐC: T1 - Nhà 4 tầng

Email: hungngo @iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

1. Theo dõi việc thực hiện quy chế, quy định học vụ, quy chế giảng dạy.

2. Tư vấn tuyển sinh Thạc sỹ

3. Theo dõi đầu ra sinh viên cập nhật hàng năm, số liệu sinh viên tốt nghiệp, việc làm sinh viên.

4. Kết nối doanh nghiệp tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

5. Tư vấn tuyển sinh chính quy, tham gia tuyển sinh tại các Trường do Trưởng phòng phân công.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88