Nhân sự phòng Kế hoạch - Tài chính

2022-07-28 09:22:00

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điện thoại:0383535232 _ 105

Email: huyennguyen@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng

- Kế toán tổng hợp:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ths Đoàn Thị Hà
Điện thoại :0383535232 _ 105
Email: hadoan@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Theo dõi nguồn thu các lớp cao học

- Quản lý việc mua sắm của phòng Tổ chức hành chính

- Theo dõi các đề tài nghiên cứu khoa học​

Bà Lê Thị Tú Anh
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại :0383535232 _ 105
Email: Anhle@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách :

- Kế toán công nợ:

- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán vật tư, tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

- Kế toán thuế :

- Kế toán ngân hàng

- Các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công.

Bà Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại :0383535232 _ 105
Email: Nhungnguyen92@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách :

- Thủ quỹ kiêm thu ngân

- Các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88