Nhân sự khoa công nghệ

17:18 02/10/2018

PHỤ TRÁCH KHOA

ThS. Phùng Thị Thanh

Điện thoại: 0383. 535232 - 112

Di động: 0987 625 515
Email: thanhphung@iuv.edu.vn hoặc huyenthanh0409@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách hoạt động chung của Khoa.

- Trực tiếp phụ trách: Xếp thời khoa biểu, cấp phòng thực hành cho các khóa, lớp. Kiểm tra hồ sơ giảng viên,......

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của các ngành trong khoa.

- Tổ chức, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng và tài sản của Khoa.

- Nhận xét, đánh giá hiệu quả công việc, xếp loại giảng viên, cán bộ nhân viên của khoa hàng tháng.

- Kiêm phụ trách bộ môn Điện - điện tử - TĐH.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Lý thuyết mạch điện, Lý thuyết trường điện từ, mạch điện tử tương tự, Lý thuyết điều khiển tự động, ......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

GIÁO VỤ KHOA

CH. Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại: 0383. 535232 - 112.

Di động: 0977.283.456
Email: thuynguyen@iuv.edu.vn hoặc thuydtvt@gmail.com.

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách các vấn đề đăng ký học lại/ học cải thiện cho sinh viên, đổ môn chương trình đào tạo.

- Trực hành chính, xử lý học vụ: Tiếp nhận, tập hợp Các đơn từ, kiến nghị của sinh viên và trả kết quả, Thu và xử lý các hồ sơ: Hồ sơ xét tốt nghiệp cho Sinh viên năm cuối, hồ sơ sinh viên đi trải nghiêm, Thực tập,.........

- Quản lý chìa khóa các phòng thực hành của Khoa Công nghệ.

- Chấm công của cán bộ giảng viên trong khoa làm cơ sở cho Phụ trách khoa báo cáo để trường trả lương và tính hệ số tăng thêm.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Vật liệu điện, Kỹ thuật lập trình, Điện tử công suất, ......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/ phụ trách Khoa, bộ môn phân công.


GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ

TS. Nguyễn Ngọc Thuần
Di động: 0912.884.405
Email: thuannguyen@iuv.edu.vn hoặc thuannam@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Cố vấn hiệu trưởng.

- Phụ trách, lập kế hoạch, liên hệ doanh nghiệp đưa sinh viên đi thực tập trải nghiệm.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thông tin: Trí tuệ nhân tạo, Automat và Ngôn ngữ hình thức,.......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu phân công.


TS. Trần Mạnh Hà
Điện thoại: 0949.232.689
Email: hatran@iuv.edu.vn hoặc tranmanhha.iuv.edu@gmail.com
Mảng công việc phụ trách:

- Phó bộ môn Công nghệ thực phẩm, KTHH, CK, OTO.

- Phụ trách hoạt động chung của bộ môn: Quản lý, theo dõi công tác giảng dạy, ký duyệt đề thi giữa kỳ, cuối kỳ của tổ bộ môn.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của bộ môn. Phân công giảng dạy cho giảng viên

- Tổ chức và chủ trì các hoạt động chuyên môn của bộ môn.

- Tổ chức quản lý phòng thực hành của bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn: Hình họa vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật khuôn mẫu, Máy CNC và rô bốt công nghiệp, Ma sát học,....

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.


ThS. Lê Thị Hoài Thu
Di động: 0918.497.085 hoặc 0975.887.944
Email: thule@iuv.edu.vn hoặc Hoaithu109@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin.

- Phụ trách hoạt động chung của bộ môn: Quản lý, theo dõi công tác giảng dạy, ký duyệt đề thi giữa kỳ, cuối kỳ của tổ bộ môn.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của bộ môn. Phân công giảng dạy cho giảng viên

- Tổ chức và chủ trì các hoạt động chuyên môn của bộ môn.

- Tổ chức quản lý phòng thực hành của bộ môn. Trực tiếp quản lý phòng thực hành: B5.7, B5.15.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình Java, Lập trình windows nâng cao, Quản lý dự án phần mềm,.........

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.


TS. Trần Đăng Thạch
Điện thoại: 0915.770.879
Email: thachtran@iuv.edu.vn hoặc trandangthach@yahoo.com.vn
Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thực phẩm, kỹ thuật hóa học, CK, OTo: Hóa vô cơ, Hóa Hữu cơ, Quá trình và thiết bị trao đổi cơ học,.....

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


ThS. Nguyễn Thanh Quảng
Di động: 0979.457757
Email: quangnguyen@iuv.edu.vn hoặc ntquang.dlna@gmail.com.

Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Bảo vệ hệ thống điện, truyền động điện, Hệ điều khiển SCADA VÀ DCS, PLC trong công nghiệp, Trang bị điện - điện tử các máy công nghiệp.....

- Quản lý phòng thực hành: B6.9, B6.12, B6.13, B6.16 (B6.17).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


ThS. Hoàng Thị Vinh
Điện thoại: 0946.551.172
Email: vinhhoang@iuv.edu.vn hoặc hoangvinh7381@gmail.com
Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thông tin: Phân tích và thiết kế HT, Phát triển Web, Công nghệ thương mại điện tử,........

- Quản lý phòng thực hành: B5.16.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


CH. Cao Đăng Hướng
Di động: 0983.898.966
Email: huongcao@iuv.edu.vn hoặc cda.huong@gmail.com.

Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Khí cụ điện, Trang bị điện - điện tử các máy công nghiệp, Hệ thống cung cấp điện, PLC trong công nghiệp,.....

- Quản lý phòng thực hành: B6.5, B6.6, B6.7, B6.11.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


ThS. Nguyễn Việt Cường
Điện thoại: 0915.346.005
Email: cuongnguyen@iuv.edu.vn hoặc cuongnavn@yahoo.com
Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thông tin: Toán rời rạc, Cấu trúc máy tính, Tin học đại cương 1,........

- Quản lý phòng thực hành: B5.16.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


ThS. Trần Văn Hòa
Di động: 0912.008308
Email: tranhoaktv@gmail.com.

Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn CNTP, KTHH, CK, Oto.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.


ThS. Phan Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0978.288.762
Email: hienphan84@iuv.edu.vn hoặc phanduong1983@yahoo.com
Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thông tin: Đồ họa máy tính, Hệ điều hành,........

- Quản lý phòng thực hành: B5.8.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do TT liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế, Trưởng/phó bộ môn phân công.


ThS. Lê Thị Thanh Huyền
Di động: 0834.589.689
Email: huyenle@iuv.edu.vn hoặc Thanhhuyen06041985@gmail.com.

Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật số, kỹ thuật lập trình,.....

- Quản lý phòng thực hành: B5.04.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.

ThS. Nguyễn Văn Trường
Điện thoại: 0941.162.999
Email: truongnguyen@iuv.edu.vn hoặc nguyenvantruong841022@gmail.com
Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Kỹ thuật đo lường, kỹ thuật số, Mạng truyền thông công nghiệp,.........

- Quản lý phòng thực hành: B5.06.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do TT liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế, Trưởng/phó bộ môn phân công.

ThS. Nguyễn Hải Lâm
Di động: 0944.773.551
Email: lamnguyen@iuv.edu.vn hoặc nguyenhailam.hui@gmail.com.

Mảng công việc:

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Điện - điện tử - TĐH: Máy điện, lý thuyết điều khiển tự động, Hệ thống điều khiển điện khí nén - thủy lực, Tin học công nghiệp,.....

- Quản lý phòng thực hành: B6.08, B6.10, B6.15.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.

ThS. Mai Thị Kim Phượng
Điện thoại: 0962.460.844
Email: phuongmai@iuv.edu.vn hoặc Kimphuong1389@gmail.com
Mảng công việc:

​- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp do sự phân công của Trưởng/ Phó/ Phụ trách bộ môn.

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thực phẩm, kỹ thuật hóa học, CK, OTo: Đánh giá chất lượng cảm quan trong thực phẩm, Phát triển sản phẩm thực phẩm, Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm, Bao gói thực phẩm,.....

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trưởng/phó bộ môn phân công.Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88