CÁC BIỂU MẪU VÀ HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP

Sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp đúng các biểu mẫu và hướng dẫn theo quy định của khoa Công Nghệ

Biểu mẫu dành cho sinh viên

Một số biểu mẫu cần thiết cho sinh viên
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88