Lịch sử hình thành

2023-06-23 16:56:13

Chi bộ Trường Đại học Công ngiệp Vinh được thành lập từ năm 2013, tại thời điểm hiện nay chi bộ có 38 Đảng viên, đảng viên chủ yếu là cán bộ giảng viên và sinh viên ưu tú của Nhà trường. Hầu hết là cán bộ công nhân viên, giảng viên, sinh viên đang làm việc và học tập tại Trường, có khả năng nhận thức tương đối đồng đều. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ cấp ủy có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm túc Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, tin tưởng vào chủ trương đường lối đổi mới của Đảng.

Đội ngũ cán bộ cấp ủy đoàn kết, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảng viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các qui định của địa phương, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn hàng năm của Nhà trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88