Nhân sự Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học IUV

2022-07-23 11:29:19
PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. Đặng Đình Hạnh

Điện thoại: 0383. 535232 - 110

Di động: 0983.721.076
Email: hanhdang@iuv.edu.vn hoắc dinhhanh81@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách hoạt động chung của Trung tâm.

- Phụ trách: Tổ chức thi chứng chỉ Tin học cơ bản, chứng chỉ Ngoaiju ngữ và các vấn đề liên quan.

- Quản lý thiết bị, đồ dùng và tài sản của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

GIÁO VỤ

CN. Nguyễn Thị Bích
Điện thoại: 0383. 535232 - 110.

Di động: 097 6192428
Email: Bichnguyen89@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giúp lãnh đạo khoa theo dõi công tác hành chính của Trung tâm.

- Trực hành chính, xử lý học vụ của Trung tâm.

- Lập kế hoạch thi chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ hàng tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công .


CÁN BỘ GIẢNG VIÊN


ThS. Đặng Thị Hải Chung
Điện thoại: 0914.351.113
Email: chungdh.dhcn@gmail.com
Mảng công việc:

- Dạy ôn thi các loại chứng chỉ ngoại ngữ.

- Ra đề, chấm bài các đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốcTrung tâm phân công.


ThS. Nguyễn Thị Bích
Di động: 0988.800.748
Email: nguyenbich1008@gmail.com.

Mảng công việc:

- Dạy ôn các loại chứng chỉ ngoại ngữ.

- Ra đề, chấm bài các đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công


ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại: 0979.609.871
Email: huonggiang.dhcnhcn@gmail.com
Mảng công việc:

- D ạy ôn các loại chứng chỉ ngoại ngữ.

- Ra đề, chấm bài các đợt thi thi chứng ngoại ngữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.


ThS. Lê Thị Hoài Thu
Di động: 0918.497.085 hoặc 0975.887.944
Email: thule@iuv.edu.vn hoặc Hoaithu109@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Ra đề thi, coi thi, chấm thi các đợt thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản

- Dạy ôn các lớp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.


ThS. Hoàng Thị Vinh
Điện thoại: 0946.551.172
Email: vinhhoang@iuv.edu.vn hoặc hoangvinh7381@gmail.com
Mảng công việc:

- Ra đề thi, coi thi, chấm thi các đợt thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản

- Dạy ôn các lớp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

Ths. Phan Thị Thu Hiền

Di động: 0978.288.762
Email: phanduong1983@yahoo.com

Mảng công việc phụ trách:

- Ra đề thi, coi thi, chấm thi các đợt thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản.

- Dạy ôn các lớp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốcTrung tâm phân công.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88