Nhân sự khoa

16:32 05/02/2020
Ban lãnh đạo khoa

TRƯỞNG KHOA

Trưởng khoa: TS. Lê Văn Hỷ

Điện thoại: 0383. 535232 - 111

Di động: 0903.912.560
Email: levanhy.phd@gmail.com ,

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý chung công việc của Khoa Kinh tế - Du lịch

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở các ngành đào tạo dài hạn và ngắn hạn; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên môn; tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ vào sản xuất và cuộc sống

- Chủ trì các cuộc họp, hội thảo của Khoa; đại diện Khoa thực hiện các giao dịch công tác liên quan đến Khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

PHỤ TRÁCH KHOA

Phó khoa phụ trách: ThS. Đào Thị Như Quỳnh

Điện thoại: 0383. 535232 - 111

Di động: 0913.327.008
Email: daonhuquynhiuv@gmail.com , quynhdao@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

  • Phụ trách chung khi Trưởng ​khoa đi vắng.
  • Quản lý hoạt động giảng dạy và làm việc của cán bộ giảng viên trong Khoa.
  • Lập kế hoạch giảng viên, xây dựng thời khóa biểu của các lớp Khoa quản lý
  • Chủ trì xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo của các ngành thuộc khoa quản lý, tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động thực tập, thực tế.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở các ngành đào tạo dài hạn và ngắn hạn; tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.
  • Phối hợp Trưởng Khoa thực hiện tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Khoa;
  • Kiêm nhiệm tổ phó tổ môn kế toán
  • Giảng dạy môn: Tài chính doanh nghiệp, toán tài chính......
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

GIÁO VỤ KHOA :

ThS. Lê Diệu Thúy
Điện thoại: 02383.535232 - 111

Di động: 0987.007.088

Email: thuyle@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giúp lãnh đạo khoa theo dõi công tác hành chính của Khoa.

- Giúp lãnh đạo khoa soạn thảo, ban hành các văn bản về hoạt động của Khoa; thông tin về hoạt động Khoa lên website của Khoa; thư ký khi Khoa họp.

- Tổ chức thực hiện các công việc hành chính, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Trường; trong Khoa; tổ chức thực hiện chuyển, nhận công văn và thực hiện công tác lưu trữ, làm báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Khoa.

- Giúp lãnh đạo Khoa theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác và quy chế làm việc của cán bộ, giảng viên trong Khoa; quản lý quỹ Khoa.

- Giúp lãnh đạo Khoa quản lý tài liệu phục vụ giảng dạy, công tác lưu trữ ở Khoa.

- Đón tiếp sinh viên, phụ huynh và ghi nhận các vấn đề cần giải quyết.

- Thực hiện công tác giảng dạy môn: Kế toán doanh nghiệp P1,2,3, Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp...

- Giảng viên Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Khoa​​

GIẢNG VIÊN KHOA

ThS. Đoàn Thị Hà
Di động: 0988.366.557

Email: hadoan@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách bộ môn Quản lý công nghiệp và du lịch.

- Lập kế hoạch giáo viên của Tổ.

- Quản lý, theo dõi công tác giảng dạy của giảng viên trong bộ môn.

- Chủ trì nghiên cứu các phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo, cập nhật công nghệ mới.

- Duyệt đề thi giữa kỳ, cuối kỳ của tổ bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......


ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
Di động: 0947.483.045

Email: hienhoang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Quản trị học, Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công​

- Kiêm nhiệm công tác truyền thông.

GV. Lê Trà Giang
Di động: 0942.331.903

Email: giangle@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị bếp.....

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công


ThS. Chu Lan Anh
Di động: 0964.220.245

Email: anhchu@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Tâm lý học du lịch, Quản trị du lịch bền vững và du lịch sinh thái

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Di động: 0979.494.424

Email: huyennguyen@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn:Kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập ghi sổ,...

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......


ThS. Ngô Thị Tươi
Di động: 0165.924.5431

Email: tuoingo@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn:Kế toán thuế, thuế ứng dụng......

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công

ThS. Phan Khánh Hồi
Di động: 0982.163.087

Email: hoikhanh@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Hệ thống thông tin kế toán, nguyên lý kế toán......

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88