Mẫu đơn

2022-01-05 10:11:00

1. Mẫu đơn xin thôi học /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b0b61ae42c49fee1.30312d6d61752d646f6e2d78696e2d74686f692d686f632e646f63.doc

2. Mẫu đơn xin trở lại học tập /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b64710125734cde5.30322d6d61752d646f6e2d78696e2d74726f2d6c61692d686f632d7461702e646f63.doc

3. Mẫu đơn xin bảo lưu /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b1c17a6f30160098.30332d6d61752d646f6e2d78696e2d64756f632d62616f2d6c75752e646f63.doc

4. Mẫu đơn xin chuyển trường

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a6849c8e00b182d3.30342d6d61752d646f6e2d78696e2d63687579656e2d7472756f6e672e646f63.doc

5. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.bccb7fc939b6a6e1.30355f4d61755fc490c6a04e2058494e2043e1baa450204ce1baa049205448e1baba2053494e48205649c38a4e2e646f63.doc

6. Mẫu đơn xin phép nghỉ học

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.87bc3957c770bfd9.385f2050686965752078696e2070686570206e67686920686f632e646f63.doc

7. Mẫu bản tường trình sự việc

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b4e8f84849439937.395f204d61752062616e2074756f6e67207472696e6820737520766965632e646f63.doc

8. Mẫu biên bản ghi nhận vi phạm nội quy Nhà trường

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9f245be91ad872b7.31305f4d617520424220474849204e48414e2056495048414d204e515144206e68617472756f6e672e646f63.doc

9. Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện HSSV

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9bb1c2ebe8e3afa0.31325f6d61755f70686965755f64616e685f6769615f72656e5f6c7579656e5f485353562e646f6378.docx

10. Mẫu đơn xin nộp chầm học phí hoặc nộp 2 lần

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.ba68f344014fe3e2.31335f204d617520646f6e2079657520636175206e6f7020686f63207068692032206c616e20686f6163206e6f70206368616d2e646f63.doc

11. Mẫu bản kiểm điểm

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b1da73d215b93e54.31345f204d61752062616e206b69656d206469656d2e646f63.doc

12. Mẫu đơn xin cấp giấy hoàn thành chương trình học

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b895b5d8ed717ad5.c490c6a04e2058494e2043e1baa450204749e1baa45920484fc3804e205448c3804e48204348c6afc6a04e47205452c38c4e482e646f63.doc

13. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên đang học tại trường

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.ba530191460e6c90.c490c6a16e20584e20206cc3a02073696e68207669c3aa6e20c491616e672068e1bb8d632074e1baa169207472c6b0e1bb9d6e672e646f63.doc

14. Mẫu đơn xin học lại

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.92b9453909ae6240.c4916f6e207965752063617520686f63206c61692e646f63.doc

15. Mẫu giấy vay vốn

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a312949566b8e9ae.4769e1baa579207661792076e1bb916e2e646f63.doc

16. Phụ lục VII, VIII (2021 - 2022)

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.8a8bc62950e3f0a5.5068e1bba5206ce1bba563205649492c564949492028323032312d32303232292e646f6378.docx

17. Mẫu đơn học vượt

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.8c98f59a0b095ab2.c490c6a04e2058494e20c490c4824e47204bc39d2048e1bb8c432056c6afe1bba2542e646f63.doc

18. Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a7d16c1e27676ce0.31382e204de1baaa555fc490c6a04e2058494e2043c382cc8150204c41cca3492042e1baa24e4720c49049e1bb824d2e646f63.doc
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88