Giới thiệu

2020-06-08 08:34:09

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Email: iuvtruyenthong@gmail.com

Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu (TTTT&PTTH) IUV được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh, nhằm mục đích thực hiện chuyên nghiệp các hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của Nhà trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Cùng với nỗ lực củng cố về đội ngũ, chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng lao động, nhu cầu xã hội, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đang cố gắng xây dựng thương hiệu, vị thế của mình trong bản đồ các trường đại học ở Việt Nam và trong khu vực. Việc thành lập Trung tâm truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV nhằm góp phần cụ thể hoá nhiệm vụ đó của nhà trường trong những năm sắp tới.

Hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được lãnh đạo trường phân công.

1. Chức năng:

Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu tổ chức, quản lý hoạt động các tài khoản trên mạng Internet của trường và các kênh truyền thông khác liên quan đến website, mạng xã hội (facebook, fanpaage); truyền thông và quản trị thương hiệu của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ và phương hướng hoạt động:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động website, mạng xã hội (facebook, fanpaage), truyền thông, quản trị và khuếch trương thương hiệu.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

2.2.1. Hoạt động website và mạng xã hội:

- Là đầu mối tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website và trên mạng xã hội của trường;

- Quản lý hệ thống website của trường;

- Quản lí các trang mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường;

- Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website và các tài khoản trên mạng xã hội của trường.

- Vận hành hệ thống website, các tài khoản mạng xã hội như facebook, fanpage của trường đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên môi trường mạng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thiết lập, quản lý, cập nhật và lưu trữ hệ thống dữ liệu truyền thông của trường;

- Quảng bá website và các trang mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường trên các phương tiện truyền thông khác;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước, của các địa phương Bắc Trung Bộ và của trường trên website và trên các trang mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường

- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thuộc trường (các khoa, phòng, ban, trung tâm, viện...) tham gia cung cấp thông tin (tin, bài, hình ảnh, tư liệu...) để chọn lọc, biên tập đăng lên website và các trang mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường.

- Tổ chức đánh giá website và các tài khoản mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường theo định kỳ;

2.2.2. Hoạt động truyền thông:

- Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;

- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của trường gồm: phim tài liệu, clip, video...;

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về trường qua các phương tiện truyền thông;

- Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động thường xuyên, về các event của trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với trường...;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên trường;

2.2.3. Hoạt động quản trị thương hiệu:

- Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của trường;

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của trường;

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của trường;

- Đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của trường với các cơ quan chức năng.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

3. Phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh

3.1. Xây dựng kế hoạch truyền thông, hỗ trợ kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường theo từng giai đoạn cụ thể.

3.2.Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thông tin về các hoạt động học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên và sinh viên trên các kênh truyền thông.

3.3.Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm.

3.4. Triển khai hoạt động tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về học vụ của người học đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường.

4. Tổ chức sự kiện

4.1. Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, xã hội gắn với các sự kiện lớn của Nhà trường và của đất nước.

4.2. Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động nổi bật của trường và các đơn vị thuộc trường.

4.3. Hỗ trợ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên nhằm tăng cường hoạt động quan hệ doanh nghiệp;

4.4. Tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp các khóa học theo sự phân công của Hiệu trưởng; chủ trì soạn thảo các diễn văn cho các buổi họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm.

4.5. Quản lý và giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động truyền thông trên hệ thống mạng của trường và các đơn vị thành viên.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88