Biểu mẫu dành cho sinh viên

15:17 05/10/2018

Một số biểu mẫu cần thiết cho sinh viên.

- Mẫu 1: Đơn xin hoãn thi.

- Mẫu 2: Đơn xin đăng ký giáo viên hướng dẫn làm đồ án môn học/ đồ án chuyên ngành/ đồ án tốt nghiệp.

- Mẫu 3: Đơn xin đăng ký thực tập tốt nghiệp.

- Mẫu 4: Đơn xin thi bổ sung do hoãn thi.

- Mẫu 5: Đơn xin cấp giấy giới thiệu.

- Mẫu 6: Đơn xin đăng ký giáo viên hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Mẫu 7: Đơn xin xét tốt nghiệp.

- Mẫu 8: Đơn xin cấp bảng điểm

- Mẫu 9: Hướng dẫn chi tiết trình bày bản thuyết minh đồ án, báo cáo thực tập
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88